Algemene voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

 

Tuinplantenkwekerij Luc Kuijpers alsmede Hoveniersbedrijf Luc Kuijpers, gevestigd en kantoorhoudende te Biezenmortel, gemeente Haaren aan de Biezenmortelsestraat 41. Kuijpers is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56000375. Alle eventuele aanpassingen kunnen als bijlage opgenomen worden in deze overeenkomst.


 

 1. Algemeen

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, op door ons van de opdrachtgever ontvangen opdrachten, en op de verkoop en levering van al onze materialen, ook indien de overeenkomst tot stand komt ingevolge een aanvaarding van een aanbod van de zijde van opdrachtgever. Alle aanpassingen op deze voorwaarden kunnen opgenomen worden als bijlage binnen deze overeenkomst. Ten alle tijden geld waar mogelijk deze voorwaarden.

 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Kuijpers voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Kuijpers en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Offertes

Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn –indien van toepassing- slechts geldig voor een uitdrukkelijk daarin aangegeven periode, en zijn ook overigens geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende kwalitatieve hoedanigheden, etc. van onze materialen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Een getoond monster of materiaal geldt uitsluitend ter aanduiding, en verplicht ons nimmer een gelijke zaak te leveren.


 

 1. Totstandkoming opdrachten
 • Een opdracht wordt/is uitsluitend door Kuijpers aanvaard door schriftelijke of elektronische bevestiging van de opdracht. Alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever opdracht wordt gegeven en die niet in de opdracht zijn begrepen worden door ons uitgevoerd tegen een meerwerkvergoeding van EURO 30,00 per uur per werknemer, te vermeerderen met BTW en eventuele materiaal en Bij het uitvoeren van de verleende opdracht mogen wij kosteloos gebruikmaken van de nutsvoorzieningen van opdrachtgever, zoals elektriciteit, water en toilet.
 • Alleen indien en voorzover onze opdrachtbevestiging ten nadele van opdrachtgever afwijkt van de opdracht of anderszins niet juist is, kan opdrachtgever daartegen nog gedurende 24 uur na verzending van de opdrachtbevestiging door Kuijpers bezwaar maken, en geldt zijn bezwaar –indien daaraan onzerzijds niet is tegemoet gekomen- als intrekking van zijn opdracht.

 1. Prijs
 • De door ons opgegeven en/of met ons overeengekomen verkoopprijzen zijn gebaseerd op belastingen, heffingen, inkoopprijzen, enz. zoals die bestaan en gelden op het moment waarop de overeenkomst met opdrachtgever wordt aangegaan. Tenzij anders is overeengekomen, zijn al onze prijzen af vestigingsplaats Biezenmortel en luiden deze in EURO exclusief BTW en exclusief de kosten van vervoer naar de door opdrachtgever gewenste bestemming en andere met het vervoer samenhangende kosten.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd bij iedere wijziging in het bedrag of het percentage van de belastingen, heffingen en rechten, als ook bij een wijziging van onze inkoopprijs of de koers daarvan, na totstandkoming van de overeenkomst de uiteindelijk door opdrachtgever verschuldigde koopprijs danwel koopprijzen te herzien, en deze met inachtneming van de opgetreden wijziging aan opdrachtgever in rekening te brengen. Bij het bepalen van de opgegeven of overeengekomen prijs is uitgangspunt geweest dat opdrachtgever garandeert dat het terrein waar de opdracht wordt verricht vrij is van obstakels.
 • Indien met opdrachtgever is overeengekomen dat wij in opdracht, en voor rekening en risico van opdrachtgever  transportkosten deel van de overeenkomst laten uitmaken, dan geldt ten aanzien van deze kosten het onder lid 2 bepaalde op overeenkomstige wijze.

 1. Levertijd
 • In de opdracht of opdrachtbevestiging opgenomen termijnen zullen zo veel als mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Kuijpers nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitvoering van de opdracht zal voor zoveel als mogelijk aaneengesloten plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
 • Behoudens in het geval er een uiterste en fatale (leverings-)datum is overeengekomen op de wijze, in de bewoording en met de gevolgen als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal opdrachtgever ons geen overschrijding van de leveringstermijn kunnen verwijten dan nadat hij ons –in geval van een eventuele overschrijding- eerst en alsnog een redelijke termijn heeft geboden waarbinnen wij onze verplichtingen alsnog kunnen nakomen. Overschrijding van deze termijn geeft aan opdrachtgever  het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zijn wij gehouden tot vergoeding van schade.
 • Indien geen termijn van levering is overeengekomen zal door ons worden geleverd zo spoedig mogelijk, dan wel binnen een naar ons oordeel, gezien de aard van de producten, materialen en de overige ter zake doende ons bekende omstandigheden redelijke termijn. Opdrachtgever kan ons desgewenst verzoeken een –niet fatale- termijn te bepalen binnen welke de producten en materialen geleverd zullen zijn, bij overschrijding waarvan hij alsdan het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij of opdrachtgever  tot enige vergoeding van schade zijn gehouden.
 • Voor overeenkomsten, waarbij een al dan niet uiterste levertijd van niet langer dan 15 werkdagen is overeengekomen, geldt in alle gevallen dat wij nog gedurende vijf werkdagen na de overschrijding van de leveringsdatum aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zonder in gebreke te zijn.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst
 • De overeenkomst van opdracht komt tot stand door (stilzwijgende) aanvaarding door Kuijpers van een geplaatste opdracht.
 • Indien opdrachtgever met een van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met ons in gebreke is, en wij gerechtigd zijn die overeenkomst te ontbinden, zijn wij gerechtigd niet alleen tot ontbinding over te gaan van die overeenkomst maar ook van eerdere en andere met hem aangegane overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk en ongeacht of deze, geheel of gedeeltelijk, zijn uitgevoerd. In dat geval is de opdrachtgever verplicht ons de aan hem ingevolge die overeenkomsten geleverde producten en materialen op ons eerste verzoek en te onzer keuze terug te leveren, zulks tegenover onze verplichting om, voor zover de aan ons terug geleverde materialen door opdrachtgever  aan ons zijn betaald, opdrachtgever  te crediteren voor een bedrag gelijk aan 25% van de oorspronkelijke factuurwaarde, tenzij de materialen specifiek voor deze afnemer zijn vervaardigd, en onverminderd onze aanspraken op betaling van geleverde en niet-terugontvangen materialen en onverminderd onze aanspraak op vergoeding van schade. Alle goederen en materialen blijven eigendom van Kuijpers, evenals de daaruit voortgekomen opbrengsten welke door derden zijn verworven door middel van de geleverde producten of diensten door Kuijpers.

 1. Plaats en moment van levering
 • Iedere levering geschiedt af vestigingsplaats Biezenmortel, en geschiedt op het moment dat de materialen aldaar door (de transporteur van) of namens opdrachtgever in ontvangst worden genomen, danwel ter verzending aan hem zijn ingeladen. Vanaf dit ogenblik is het risico voor de opdrachtgever.
 • Kuijpers behoudt zich het recht voor om een aanvaarde opdracht in gedeelten uit te voeren. Ieder gedeelte van een levering geldt als een afzonderlijke en zelfstandige levering.
 • Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, als dit naar ons oordeel gewenst of noodzakelijk is.
 • Indien de materialen ondanks het daartoe met opdrachtgever overeen gekomenen niet bezorgd en afgeleverd kunnen worden op het door hem aangegeven adres ten gevolge van omstandigheden, welke niet aan ons toegerekend kunnen worden, zullen wij niettemin geacht worden aan onze leveringsverplichting te hebben voldaan door de materialen in ons magazijn of in dat van de vervoerder ter beschikking van de opdrachtgever gereed te houden gedurende 14 werkdagen na de datum waarop de materialen ter verzending gereed zijn gekomen, van welke datum de opdrachtgever  schriftelijk en bij aangetekend schrijven door ons in kennis wordt gesteld.
 • De opdrachtgever is verplicht de zaken bij aanbieding in ontvangst te nemen respectievelijk in geval als bedoeld in lid 4 de materialen af te nemen op het door ons aangegeven adres.
 • Niet in ontvangst genomen of niet tijdig afgehaalde materialen kunnen voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade aan de materialen, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen.

 1. Garantie
 • Wij verlenen geen garantie anders dan in de overeenkomst beschreven.
 • Wij staan niet in voor de kwaliteit van te leveren grondstoffen, producten en materialen, anders dan dat deze voldoen aan normaal gangbare kwaliteitsnormen bij normaal gebruik. Wij garanderen nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan opdrachtgever  is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor opdrachtgever  het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken.
 • Ten aanzien van materialen waarop met recht een beroep op door ons verleende garantie wordt gedaan, zullen wij tot gratis vervanging van de materialen overgaan.
 • De garantie geldt nimmer voor gebreken of defecten, die (mede) zijn ontstaan ten gevolge van onoordeelkundige verzorging van de geleverde producten en materialen, geweld van buitenaf, gebruik, natuurlijke slijtage en andere buiten de controle van de Kuijpers liggende oorzaken, waaronder mede begrepen reiniging en/of bewerking door of vanwege de opdrachtgever.
 • Geringe in de handel gebruikelijk en/of technische onvermijdelijke afwijkingen vallen nimmer onder de garantie en verplichten ons nimmer tot enige vergoeding, en geven de opdrachtgever  evenmin het recht om de ontvangst of de betaling der geleverde materialen te weigeren. Dit geld eveneens voor groei- en weersomstandigheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade door opdrachtgever  geleden ten gevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde producten en materialen, anders dan overeenkomstig het in deze voorwaarden bepaalde.

 1. Aansprakelijkheid
 • Indien Kuijpers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 5.000,00 (zegge: vijfduizend EURO). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kuijpers in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, te vermeerderen met ons eigen risico onder die verzekering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kuijpers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ons toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot  beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, of schade ten gevolge van gemist genot.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kuijpers of onze medewerkers.
 • Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op de door Kuijpers ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n). Opdrachtgever vrijwaart Kuijpers voor aanspraken van derde(n).
 • Kuijpers aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade aangebracht aan leidingen en kabels op het perceel van opdrachtgever, of in de nabijheid daarvan, tenzij opdrachtgever ons een gespecificeerde schriftelijke opgaaf verstrekt van de exacte locaties van kabels en leidingen op en in zijn perceel, bij voorkeur bekendgemaakt aan de hand van een bouwtekening.

 1. Betaling/eigendomsvoorbehoud/

        zekerheidsstelling

 • Betaling is opeisbaar per de datum van levering. Zij dient in ieder geval te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld. Reclames van opdrachtgever  geven hem niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 • Door de opdrachtgever  gedane betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt steeds primair in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Verricht opdrachtgever  een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer betalingsverplichtingen jegens ons dan geschiedt de toerekening op de betalingsverplichtingen die de opdrachtgever  bij betaling aanwijst, bij gebreke waarvan de toerekening achtereenvolgens plaatsvindt aan de opeisbare betalingsverplichtingen, de meest bezwarende, danwel ten slotte op de oudste. Indien de betalingsverplichtingen bovendien even oud zijn dan geschiedt toerekening van betaling naar evenredigheid.
 • Indien opdrachtgever na het vestrijken van de overeengekomen betalingstermijn niet heeft betaald, is hij terstond en door het enkele verloop van de termijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim, en is hij een rente verschuldigd van 2% boven de (handels-)rente als bedoeld in artikel 6: 119a/119 BW. Alsdan zullen wij tevens alle door ons te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke en andere kosten voor rekening van opdrachtgever brengen.
 • Aan buitengerechtelijke kosten is door opdrachtgever verschuldigd aan administratiekosten 1% van het openstaande bedrag voor iedere door ons te zenden betalingsherinnering of aanmaning, en voorts het bedrag van minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van EURO 250,00, te vermeerderen met BTW, indien en zodra wij de incasso van onze vordering uit handen hebben gegeven.
 • De eigendom van de verkochte materialen gaat eerst over op opdrachtgever, nadat deze aan hem zijn afgeleverd en door opdrachtgever  alles is betaald hetgeen hij aan ons terzake van door ons geleverde materialen verschuldigd is met inbegrip van verschuldigd geworden rente en kosten. Ook in het geval van enig krediet, door ons door welke oorzaak dan ook aan opdrachtgever  verleend en in geval van enig andere schuld van opdrachtgever  aan ons, gaat de eigendom van door ons geleverde zaken pas over, indien wij de opdrachtgever  een geldig bewijs van kwijting hebben gegeven.
 • Door ons afgeleverde zaken, die krachtens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht.
 • De opdrachtgever  is niet bevoegd de afgeleverde zaken die vallen onder het eigendomsvoorbehoud te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 • Wij zijn steeds, derhalve zowel vóór als na de levering, gerechtigd van opdrachtgever  te eisen, dat hij op voor ons genoegzame wijze zekerheid verstrekt op een door ons aan te geven wijze voor de juiste nakoming van het totaal van zijn jegens ons bestaande al dan niet opeisbare betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke zekerheid na een daartoe onzerzijds gedaan verzoek niet is gesteld, kunnen wij onze leveringsverplichting opschorten en –indien opdrachtgever  ook na schriftelijke aanmaningen onzerzijds in gebreke blijft- de overeenkomst ontbinden met de gevolgen als bedoel in artikel 6.
 • Indien de opdrachtgever de termijn waarbinnen een betaling had moeten geschieden heeft overschreden, hij is staat van faillissement geraakt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt, danwel onder curatele is gesteld of zich andere omstandigheden voordoen die de verwachting wettigen dat hij niet aan zijn al dan niet toekomstige betalingsverplichtingen zal voldoen, hebben wij het recht de met hem gesloten overeenkomst(en) danwel gedeelten daarvan te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door ons worden gemaakt in verband met de niet-nakoming door opdrachtgever  van zijn verplichtingen danwel in verband met de ontbinding zijn voor zijn rekening.
 • De opdrachtgever verbindt zich voor het geval dat wij van ons eigendomsvoorbehoud gebruik wensen te maken, alle geleverde materialen, ook voorzover deze zijn betaald, op eerste aanvraag en op zijn kosten terug te geven tegen bewijs van afgifte en terzake alle gewenste medewerking te verlenen en inlichtingen te geven als het verschaffen van toegang tot de opslagruimte e.d. De opdrachtgever  zal ons direct waarschuwen, zodra een derde, om welke reden dan ook, meent aanspraken op de materialen te hebben en/of terzake maatregelen neemt of gaat nemen.
 • Indien wij van het recht de materialen terug te nemen gebruik hebben gemaakt, hebben wij de keuze om deze materialen onder ons te houden en op te slaan voor rekening van opdrachtgever, totdat opdrachtgever  aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, danwel de materialen te verkopen en de opbrengst  te verrekenen met de openstaande vorderingen ten laste van opdrachtgever , danwel de met de opdrachtgever aangegane koopovereenkomsten, voorzover betrekking hebbende op de terugontvangen zaken, te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 6.

 

 1. Force majeure
 • Omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht verhinderen, bemoeilijken of vertragen, wegens omstandigheden die ons niet kunnen worden toegerekend, daaronder begrepen weersomstandigheden, staking van of uitsluitend, gebrek aan werkkrachten, zowel in als buiten ons bedrijf, gebrek aan passende vervoermiddelen, stremming in het verkeer te land, te water of in de lucht, wanprestatie van onze voorleverancier(s), vervoerder(s) of andere door ons ingeschakelde derden, en alle andere onheilen van welke aard dan ook. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen wordt in overleg met opdrachtgever de overeenkomst daaraan aangepast. Bij onvoorzienbare, of onvoorziene omstandigheden blijkende voor of tijdens de werkzaamheden wordt contact opgenomen met opdrachtgever, en zal in goed onderling overleg worden vastgesteld hoe te handelen.
 • Onverminderd het overige, in deze voorwaarden terzake bepaalde zijn wij voor schade slechts aansprakelijk, indien de opdrachtgever  bewijst dat die schade het gevolg is van onze opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt door fouten van derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

 1. Geschillen/jurisdictie
 • De overeenkomst met opdrachtgever  wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met opdrachtgever , worden –onverminderd de bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton- beslecht door de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij wij zouden besluiten de ten aanzien van opdrachtgever  (mede) bevoegde rechter te benaderen of ons aan het oordeel van een zodanige andere rechter te onderwerpen.
 • In het geval er, door wie dan ook, besloten wordt een procedure in te stellen voor onderzoek en/of analyse van het door ons geleverde product, zullen de kosten daarvan altijd betaald worden door degene, die door het bewijs in het ongelijk is gesteld.

 1. Slotvoorwaarden

Tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, wordt de relatie tussen ons en de opdrachtgever  beheerst door deze algemene voorwaarden en door eventueel bijzondere voorwaarden vermeld op de opdrachtbevestiging, zulks met uitsluiting van (algemene) voorwaarden, die opdrachtgever  op enigerlei wijze van toepassing wenst of van toepassing heeft verklaard. Binnen alle toepassingen welke niet bedekt worden door deze overeenkomsten zijn de voorwaarden welke gesteld zijn door de Raad van de Boomkwekerij als in de Handesvoorwaarden voor de Boomkwekerij Nederland(H.B.N.).

 

19 November 2014

Call Now Button